Specyficzność gleby jako środowiska znalazła wyraz w dużym podobieństwie ekologicznym

Specyficzność gleby jako środowiska znalazła wyraz w dużym podobieństwie ekologicznym i względnej stałości jej fauny. Jest również wynikiem warunków termicznych, wilgotno- . ściowych oraz braku promieni słonecznych już na małej głębokości. Stałość zespołów glebowych zbliża glebę do zbiorników słodkowodnych, podkreślając równocześnie jej charakter jako specyficznego środo- wiska życia. Stali mieszkańcy (geobionty), a zwłaszcza drobne i … [Read more...]

Także ciepłota wody znacznie odbiega od jeziornej.

Także ciepłota wody znacznie odbiega od jeziornej. Z jednej strony duża insolacja w dni słoneczne, z drugiej ochładzanie się zwłaszcza nocą i w czasie pochmurnej pogody, spowodowane parowaniem, wywołują większe mz w wodach jeziornych oscylacje termiczne. Słowem zdawałoby się, że środowisko piasków wilgotnych jest raczej niekorzystne dla życia. A jednak ma ono urozmaiconą i obfitą … [Read more...]

Gdy mowa o mikrozespołach gleby

Gdy mowa o mikrozespołach gleby, należy wspom- nieć o ciekawym, intensywnie w ostatnich czasach badanym, p s a m m o n i e. Mianem tym określa się drobne organizmy żyjące w wilgotnych, niekiedy prze- syconych wodą piaskach przybrzeżnych, zalegających jednak już ponad granicą wody. Psammon jest szcze- gólnie ciekawy z tego względu, że służyć … [Read more...]